Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

6341 fcba 500
Reposted frombrumous brumous viamoai moai

November 22 2017

3305 3b65
4120 f0a4
5428 7a04
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatalula talula

November 15 2017

5146 c480 500

thedogist:

Charlie, English Setter (5 m/o), Washington Square Park, New York, NY • “She attacks us in bed and runs around the whole apartment at night.”

Reposted fromDraconicLullaby DraconicLullaby viadobby dobby
8945 1508 500
Reposted fromcorvax corvax viadobby dobby
1708 b0b1 500
Reposted fromdudewheresmyapple dudewheresmyapple viadobby dobby
Reposted frombaboooshka baboooshka viadobby dobby
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.

November 08 2017

9924 3aab 500
5738 65d3 500
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viate-quiero te-quiero
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl