Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
2209 c35c 500
Reposted fromrisky risky viaaliciaem aliciaem
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

October 12 2019

October 07 2019

7668 9e79 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoralina koralina
7339 9ee8
Reposted fromursa-major ursa-major
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciarka ciarka
8088 468a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viaciarka ciarka
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka

August 04 2019

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viapimpmyheart pimpmyheart
1442 164a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapimpmyheart pimpmyheart

July 21 2019

4416 8dd1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka
6490 8158 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaciarka ciarka

July 04 2019

1910 44fe 500
Reposted fromslodziak slodziak

July 02 2019

1076 ddee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl