Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

15:49
9167 0c4a 500
Reposted fromlovemystery lovemystery viaslodziak slodziak
15:49
5012 4524 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
15:44
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdariuska dariuska viacurlydarcey curlydarcey
15:38
15:38
15:38
15:37
15:35
15:35
grafika autumn and nature
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued

October 25 2016

18:28
I te krótkie momenty kiedy czułem, że Ty czujesz to samo.
— J.L. Wiśniewski
Reposted frompoolun poolun viatobecontinued tobecontinued
18:27
0257 af1a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
18:27
0262 8af7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
18:12
18:11
6781 87c5
Reposted frommartynkowa martynkowa vialulka lulka
18:11
Wszystko zaczyna się od decyzji, żeby być szczęśliwym.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
18:07
1117 42a8
18:07
1116 3f8d
18:06
1115 93e6
Reposted bycynamonikardamonwastedlifeblackjeansandcoldbeertaktopaz
18:06
16:52
1836 fe2d
Reposted fromkarahippie karahippie viaPotatos Potatos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl