Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2019

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viapimpmyheart pimpmyheart
1442 164a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapimpmyheart pimpmyheart

July 21 2019

4416 8dd1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka
6490 8158 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaciarka ciarka
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viaciarka ciarka

July 04 2019

1910 44fe 500
Reposted fromslodziak slodziak

July 02 2019

1076 ddee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 30 2019

2562 7e6d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaciarka ciarka

June 23 2019

1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle

June 20 2019

Reposted fromshakeme shakeme viamy-life my-life
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viamy-life my-life
A calm morning by the lake in front of the majestic Mount Fuji, Japan
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamy-life my-life
6995 0609 500
Reposted fromshakeme shakeme viawartimenovelty wartimenovelty
7625 d8e2 500
8405 b5a2 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viawartimenovelty wartimenovelty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl