Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Reposted fromtfu tfu viaoblivious oblivious
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourheartbeat yourheartbeat
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viatimetobegin timetobegin
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoblivious oblivious
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaciarka ciarka

August 02 2017

July 06 2017

7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
7095 a1ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak

July 04 2017

0589 39bb
Reposted fromoutline outline viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7859 ce1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6906 9d50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl