Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

May 20 2019

Połowa człowieka składa się z książek, które przeczytał.
— Kazimierz Kutz
Reposted fromecce ecce viabigevilgrin00 bigevilgrin00
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viabigevilgrin00 bigevilgrin00
6831 578d
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viayveee yveee
2111 b0ca 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
4005 162b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamessclew messclew
7652 b372
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viakoralina koralina
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viakoralina koralina
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viakoralina koralina
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoralina koralina
1329 38ae 500
Reposted fromslodziak slodziak
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Reposted frombluuu bluuu viakoralina koralina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl